Senior Art Exhibition

2002 Senior Art Exhibit CollageTake the Tour image